Pull Frame (POP UP) สำหรับงาน Exhibition ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ แบบหน้าตรงและแบบหน้าโค้ง ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานให้เหมาะสม ติดตั้งง่าย และสามารถประกอบได้โดยใช้บุคลากรเพียงคนเดียว มีกระเป๋า พร้อมล้อลาก

 

OPP-1A

Pull frame

Product size : 284 x 230 cm (3 x 2) 
359 x 230 cm (3 x 3) 
434 x 230 cm (3 x 4) 
509 x 230 cm (3 x 5) 
484 x 306 cm (4 x 5) 
Material :
Alluminium (สี่เหลี่ยม)
 

OPP-1B

Curve pull frame

Product size : 274 x 230 cm (3 x 2) 
344 x 230 cm (3 x 3) 
414 x 230 cm (3 x 4) 
484 x 230 cm (3 x 5) 
484 x 306 cm (4 x 5) 
Material : Alluminium (สี่เหลี่ยม)
 

OPP-1C

Exclusive pull frame

Product size : 259 x 236 cm (3 x 2) 
333.5 x 236 cm (3 x 2) 
408 x 236 cm (3 x 4) 
482.5 x 236 cm (3 x 5) 
Material : Alluminium
 
 

OPP-1D

Pull frame (แบบตรง)

Product size : 274 x 230 cm (3 x 2) 
349 x 230 cm (3 x 3) 
424 x 230 cm (3 x 4) 
Material : โครงเหล็ก (กลม)

OPP-1E

Curve pull frame (แบบโค้ง)

Product size : 264 x 230 cm (3 x 2) 
334 x 230 cm (3 x 3) 
404 x 230 cm (3 x 4) 
Material : โครงเหล็ก (กลม)